Cenník služieb

CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV A SLUŽIEB
pri ktorých možno požadovať úhradu

v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z.

 

Cenník bol spracovaný na základe odporúčania Asociácie súkromných lekárov SR.

 

A. Administratívne výkony


Opakované vystavenie tehotenskej knižky pre stratu - 10 EUR


Výpis zo zdravotnej dokumentácie na komerčné účely s gynekologickým záverom - 2 EUR

 

Výpis z dokumentácie na žiadosť pacientky na počkanie - 2 EUR

 

Vypísanie žiadosti na sterilizáciu -10 EUR

 

Vypísanie žiadosti na umelé prerušenie tehotnosti bez zdravotnej indikácie - 20 EUR

 

 

B. Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu


Potvrdenie o výsledku vyšetrenia na žiadosť zamestnávateľa - 2 EUR

 

 

C. Výkony na žiadosť pacienta


3D/4D USG vyšetrenie včítane elektronického záznamu na CD nosiči v tehotenstve pre príslušné/kapitované pacientky - 20 EUR

 

3D/4D USG vyšetrenie včítane elektronického záznamu na CD nosiči v tehotenstve pre nepríslušné/nekapitované pacientky - 25 EUR

 

3D USG vyšetrenie v gynekológii na žiadosť pacientky - 5 EUR

 

Doppler (Color, Power) USG vyšetrenie nad rámec preventívnej gynekologickej prehliadky na žiadosť pacientky - 3 EUR

 

Doppler (Color, Power) USG vyšetrenie v gravidite na žiadosť pacientky -10 EUR

 

Elektronický obrazový záznam z 2D USG vyšetrenia na žiadosť pacientky - 5 EUR


2D USG vyšetrenie pacientky bez zdravotného poistenia, ak nejde o neodkladnú zdravotnú zdravotnú starostlivosť - 20 EUR

 

2D USG vyšetrenie nepríslušnej/nekapitovanej pacientky, ak nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť - 20 EUR

 

Konzultácia, pohovor, rady – u nepríslušnej/nekapitovanej pacientky - 10 EUR

 

Vyšetrenie pacientky bez zdravotného poistenia, ak nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť - 20 EUR

 

Vyšetrenie nepríslušnej/nekapitovanej pacientky, ak nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť - 20 EUR


Odber materiálu na liqiud-based cytologické vyšetrenie a poradenstvo v danej oblasti - 20EUR

 

Odber materiálu na cytologické vyšetrenie nad rámec preventívnej gynekologickej prehliadky na žiadosť pacientky - 12 EUR

 

Vyšetrenie jednorazovým plastovým spekulom - 5 EUR

 

Zavedenie vnútromaternicového telieska IUD/IUS - 40 EUR

 

Posun menštruácie na žiadosť pacientky bez zdravotnej indikácie - 5 EUR

 

USG vyšetrenie prsníkov - 15 EUR

 


Platnosť od 03.09.2015