Obezitológia

Poradňa pre poruchy metabolizmu a výživy ponúka:


diagnostiku nadváhy a obezity na základe antropometrických ukazovateľov, výpočtu indexu telesnej hmotnosti, merania telesného zloženia prístrojom OMRON na bioimpedančnom princípe

 

diferenciálnu diagnostiku sekundárneho (endokrinného, genetického) pôvodu ochorenia


diagnostiku sprievodných ochorení (diabetes mellitus 2.typu, artériová hypertenzia, dyslipidémia, sy. spánkového apnoe)


realistickú redukciu hmotnosti - o 5-10% pôvodnej hmotnosti v priebehu 3 mesiacov, ktorá výrazne zníži individuálne kardiometabolické riziko


komplexnú zmenu životného štýlu, ktorá je najlepšiou cestou k redukcii a udržaniu ideálnej hmotnosi, zahŕňajúcu:
    diétne poradenstvo
    primeranú pravidelnú fyzickú aktivitu
    kognitívne-behaviorálne techniky zvládania stresu
    v indikovaných prípadoch farmakoterapiu, či odoslanie do Centra pre bariatrickú chirurgiu

Prihlásenie