INFORMÁCIA O PRÁVACH PACIENTA

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý pacient právo na:
• správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti
• ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity,
• informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu,
• podanie žiadosti o poskytnite výpisu zo zdravotnej dokumentácii a na nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie (v rámci nahliadnutia do zdravotnej dokumentácie má právo robiť si na mieste výpisky alebo kópie zo zdravotnej dokumentácie),
• informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti,
• odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa zákona možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu a ide o:
a) neodkladnú zdravotnú starostlivosť a informovaný súhlas nemožno získať včas získať alebo ho možno predpokladať,
b) ochranné liečenia uložené súdom a poskytovanie zdravotnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
c) ústavnú zdravotnú starostlivosť, ak ide o osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, alebo
d) ambulantnú zdravotnú starostlivosť alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť, ak ide o osobu, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.
• rozhodnutie o svojej účasti na výučbe alebo na biomedicínskom výskume,
• zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným predpisom nie je zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti,
• zmiernenie utrpenia,
• humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov,
• na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa nevťahuje na:
• osobu, ktorá je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie,
• žiadateľa o azyl,
• osobu, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť na základe rozhodnutia súdu podľa osobitného predpisu,
• osobu, ktorá je príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Horskej záchrannej služby, Hasičského a záchranného zboru, ak takejto osobe určil poskytovateľa služobný orgán alebo služobný úrad.

Ak sa domnievate, že Vám nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť správne alebo sa domnievate, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, máte právo požiadať poskytovateľa o nápravu; žiadosť sa podáva písomne. Poskytovateľ je povinný Vás písomne informovať o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti, ak z obsahu žiadosti nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote.

 

The Patient Rights Information

About providing health care, every patient has the right to:
• dignity protection, respecting of an individual´s physical and psychical integrity,
• information related to one´s health condition,
• submission of an application for the health documents summary and health documents inspection (indeed the individual has the right to make the notes or copy the healt documents on site)
• get the information about the purpose, character, consequences and risks of the health care assignement,
• rejection of health care assignement excepting events when health care assignement is executed without the informed consent including:
a) immediate health care and the informed consent is not possible to achieve in a timely manner or it is supposed to be granted,
b) safety treatment entitled by the court and the adjudication of health care assignement,
c) institutional health care in case of an individual distributing transmissible disease which has compelling implications or,
d) ambulant health care or institutional health care in case of an individual with the mental disease or its symptoms endangers the security of himself as well as his enviroment, alternatively, the health condition of this individual is threaten by relapsing.
• determination of individual´s education or biomedicine research attendance,
• remain silent about all the data related to individual´s health condition, about circumstances related to individual´s health condition in case medical employee is not rid of this secrecy under particular regulation,
• relieve suffering,
• get caring, ethical and dignified approach of medical employee,
• the selection of health care provider.

The right for the selection of health care provider does not refer to:
• individual in custody, enforcement of an infamous punishment or detention enforcement,
• applicant for asylum,
• individual with the health care provided under decision of the court based on particular regulation,
• individual who is a member of Army Forces of Slovak republic, Police Force, Slovak Information Service, National Security Authority, Prison and Guard Service, Mountain Rescue Service, Fire and Rescue Brigade, in case the provider is assigned to this individual by appropriate administrative body.

If you have any reasonable belief about improperly provided health care or if you pressume the decision of other medical employee (in context of health care providing or any service connected to health care providing) has been made incorrectly, you have a right to ask for correction; application must have a written form. Provider is obliged to inform you by written about the action taken at latest 30 days from application addressing, in case of no need to take an immediate action or in shorter period.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie