Cenník služieb

CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV A SLUŽIEB,
pri ktorých možno požadovať úhradu

 

v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z.

 

Cenník bol spracovaný na základe odporúčania Asociácie súkromných lekárov SR.

 

A. Administratívne výkony


Výpis zo zdravotnej dokumentácie na komerčné účely s endokrinologickým záverom 2 EUR

 

Výpis z dokumentácie na žiadosť pacienta na počkanie  2 EUR

 

B. Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu


Potvrdenie o výsledku vyšetrenia na žiadosť zamestnávateľa 2 EUR


C. Výkony a služby na žiadosť pacienta


Doppler (Color, Power) USG vyšetrenie štítnej žľazy nad rámec indikačných kritérií na žiadosť pacienta  15 EUR

 

Konzultácia, pohovor, rady u nepoisteného pacienta 10 EUR

 

Endokrinologické vyšetrenie pacienta bez zdravotného poistenia, ak nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť  30 EUR

 

USG vyšetrenie štítnej žľazy a mäkkých častí krku u pacienta bez zdravotného poistenia, ak nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť  30 EUR


Ultrazvukové denzitometrické vyšetrenie nad rámec indikačných kritérií na žiadosť pacienta 15 EUR

 

Endokrinologické vyšetrenie pacienta na administratívne účely na žiadosť pacienta 10 EUR

 

Kurz zdravej výživy 20 EUR

 

Asistenčná a konzultačná služba  2EUR

 

Platnosť od 15.07.2020
 

Prihlásenie